УСТАВ

 

на Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност

“ХОМЕОПАТИЧНО ОБЩЕСТВО”

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, наименование, седалище

Чл. 1. (1) Сдружение с нестопанска цел “ХОМЕОПАТИЧНО ОБЩЕСТВО”, наричано по-долу за краткост „сдружението”, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

(2) Сдружение с нестопанска цел “ХОМЕОПАТИЧНО ОБЩЕСТВО” е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на Сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

Чл. 2. (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наи­менованието „ХОМЕОПАТИЧНО ОБЩЕСТВО”, което може допълнително да се изписва и на чужд език като “HOMEOPATHIC SOCIETY” of Bulgaria.

(2) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.

Чл. 3. Седалището на Сдружение “ХОМЕОПАТИЧНО ОБЩЕСТВО” е гр. София 1618, район „Витоша“, бул. „Братя Бъкстон“ № 31, ет. -1.

 

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок на дейност.

ЦЕЛИ, средства, предмет на дейност

Чл. 5. Основни цели на сдружението са:

1. изучаването, развитието и прилагането на класическата хомеопатия като лечебен метод;

2. популяризиране, обучение, представяне, разпространение и приложение на класическата хомеопатия

3. изработване на учебни програми за обучение.

4. признаване и издигане ролята, мястото и престижа на хомеопатията в Р. България;

5. създаване на социална и икономическа заинтересованост към хомеопатията от страна на граждани и държавни органи;

6. създаване на условия за развитие и прилагане на хомеопатията в Република България;

7. активна защита на професионалните и творческите интереси в областта на хомеопатията.

Чл. 6. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

1. Организиране на семинари за запознаване и обучение по класическата хомеопатия; организиране на срещи и беседи за запознаване с възможностите на хомеопатичното лечение.

2. Организиране на национални конференции за популяризиране на идеите на класическата хомеопатия.

3. Организиране на международни семинари, симпозиуми и др. срещи за обучение и повишаване на квалификацията на хомеопатите в България.

4. Създаване на бюра за постоянни консултации в областта на хомеопатията.

5. Създаване и обезпечаване функционирането на научно-изсле­дователски център за разработване и доказване на нови лекарства, за научни изследвания в областта на хомеопатията, за набиране на информация, отпечатване и разпространение на материали и др.

6. Създаване на дружества в страната.

7. Сдружаване, колективно членство и участие в международни институции, работещи в областта на хомеопатията;

8. Създаване на печатен и електронен орган (вестник, бюлетин) на Сдружението.

9. Подготовка на брошури и др. материали за популяризиране на хомеопатията.

10. Издаване на научно списание по класическа хомеопатия.

11. Подготовка на методични и учебни материали.

12. Издаване на хомеопатична медицинска литература.

13. Изработване на проекти, правила, методики за обучение и практикуване на кл. хомеопатия съгласно изискванията на българското и международно законодателство.

14. За осъществяване на целите си сдружението използва и всички други отговарящи на тях и разрешени от закона средства.

Чл. 7. Сдружението осъществява дейност в обществена полза и разходва имуществото си за:

(1) Подпомагане и насърчаване инициативността и творческата активност на работещите в областта на хомеопатията чрез:

а) Подготовка и поддържане нивото на професионалисти в областта на хомеопатията посредством организиране на курсове за специализация в посочената област;

б) Създаване на програми за развитие на хомеопатията в Р. България;

в) Предоставяне на консултативни и информационни услуги и извършване на проучвания;

г) Поддържане на контакти и участие в работата на сродни сдружения и организации в чужбина;

(2) Представлява и защитава интересите на своите членове пред държавни органи, учреждения и организации като:

а) Представя пред държавните органи мнения по проекти на нормативни актове и решения в областта на хомеопатията;

б) Проучване прилагането на нормативните актове в областта на хомеопатията в други страни;

в) Поставя и участва в обсъждането и решаването на правни и социално-икономически проблеми, свързани с хомеопатията на национално равнище;

г) Осигурява консултативна помощ на своите членове, чрез създаване на методики и правила за начините, процедурата и др. при осъществяване на изследвания в областта на хомеопатията.

(3) Съдействува за стопанската и търговската реализация на постиженията в областта на хомеопатията като:

а) Пропагандира и рекламира постиженията на своите членове, чрез вестници, списания, информационни бюлетини и други печатни издания;

б) Набира и предоставя научна и търговска информация в областта на хомеопатията;

в) Съдействува за доброволно уреждане на спорове меж­ду свои членове и фирми и организации;

г) Подпомага установяването на договорни връзки меж­ду членовете си и фирми и организации от страната и чуж­бина за научно, икономическо и търговско сътрудничество в съответствие с действуващите нормативни актове;

д) Съдействува за участие на свои членове в международ­ни прояви и участие в конкурси и международни проекти.

(4) Сдружението съдейства за развитието на хомеопатията ка­то средство за подобряване на здравното състояние на хората.

(5) Популяризиране на българския и чуждестранния опит в областта на хомеопатията и приноса на своите членове.

(6) Утвърждаване на етични норми на поведение на хо­меопатите.

(7) Издигане на обществения престиж на работещите в областта на хомеопатията.

Чл. 8. Предметът на дейност на сдружението е утвърждаване и издигане ролята на класическата хомеопатия в Р. България.

 

 

ЧЛЕНСТВО

Чл. 9. Членове на сдружението могат да бъдат всички дееспособни физически лица, които желаят да допринесат за постига­не целите на сдружението.

Чл. 10. (1) Членството в сдружението е доброволно.

(2) Кандидатът подава писмена молба до управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите - юридически лица, представят с молбата препи­си от документите си за регистрация и от решението на управител­ните си органи за членство в сдружението.

(3) Управителният съвет внася молбата за гласуване задължи­телно на следващото заседание на общото събрание.

Чл. 11. Членовете на сдружението имат следните права:

1. да участват в управлението на сдружението;

2. да бъдат информирани за неговата дейност;

3. да ползват имуществото на сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи и такива, възложени с решение на тези органи;

4. да се ползват резултатите от дейността на сдружението съгласно разпоредбите на този Устав.

Чл. 12. Членовете на сдружението са длъжни:

1. да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват реше­нията на ръководните органи на сдружението;

2. да участват в дейността на сдружението и да работят за осъ­ществяване на целите му;

3. да издигат авторитета на сдружението, да спомагат за увели­чаване на неговото имущество и да не извършват действия и без­действия, които противоречат на целите му и го злепоставят;

4. да внасят в срок  определения членски внос.

Чл. 13. Членствените права и задължения, с изключение на имущест­вените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл. 14. Членовете на сдружението нямат право да овластят трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им.

Чл. 15. За задълженията на сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

Чл. 16. Членството в сдружението се прекратява:

1. с едностранно писмено волеизявление, отправено до управителния съвет на сдружението;

2. със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респ. прекратяване юридическата личност на член на сдружението;

3. с изключването;

4. с прекратяване на сдружението;

5. при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на сдружението.

Чл. 17. (1) Член на сдружението може да бъде изключен с решение на общото събрание по предложение на управителния съвет, когато: наруши предвидените в чл. 12 задължения или извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в сдружението несъвместимо.

(2) При маловажни случаи на нарушения по чл. 12 управителният съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на който прави предложението за изключване.

Чл. 18. (1) Отпадането се счита настъпило с вземането на решение за това от общото събрание, когато член на сдружението:

1. не е направил встъпителната си или вноска по чл. 50 и  чл. 52 в предвидения срок;

2. не с внесъл или с просрочил 2 последователни вноски по членския си внос;

3. е преустановил участието си в дейността на сдружението, като не е присъствал на повече от 2 последователни заседания на общото събрание и др. без уважителни причини.

(2) Горните обстоятелства се констатират от управителния съвет по документите на сдружението, който докладва предложението за изключване на общото събрание и го отразява в документацията на сдружението.

Чл. 19. При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилия членст­вото си член на сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 20. Органи на управление са: общото събрание, управителният съвет и председателят на УС.

Чл. 21. (1) Общото събрание е върховен орган и се състои от всички членове на сдружението.

Чл. 22. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава;

2. приема други вътрешни актове;

3. избира и освобождава членовете на управителния съвет;

4. приема и изключва членове;

5. взема решение за откриване и закриване на клонове;

6. взема решение за участие в други организации;

7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

9. приема бюджета на сдружението;

10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;

11. приема отчета за дейността на управителния съвет;

12. отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

13. взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящият Устав.

СВИКВАНЕ НА ОС

Чл. 23. Общото събрание се свиква от управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на сдружението. Ако в последния случай УС не отправи писмена покана в месечен срок от датата на писменото поискване на 1/3 от членовете на Сдружението, събранието се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

Чл. 24. Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание, както и по чия инициатива то се свиква. Поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и се поставя на мястото на обявления в сградата, където се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл. 25. Към датата на обнародване на покана по предходния член писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на сдружението и да се предоставят на всеки член при поискване.

КВОРУМ

Чл. 26. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.

ГЛАСУВАНЕ

Чл. 27. При гласуване всеки член на сдружението има право на един глас.

Чл. 28. Член на сдружението нямат право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

1. него, негов съпруг или роднини по права линия - без ограничения по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл. 29. Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство (50 % плюс 1 гласа) от присъстващите. Решенията по чл. 22 ал. 1 и ал. 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

Чл. 30. Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

Чл. 31. (1) За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Всеки член, присъствал на общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

Чл. 32. Всеки член на сдружението, управителният съвет и проку-рорът, могат да сезират съда по регистрацията на сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на общото събрание или съответ-ствието му с този Устав. Това следва да стане едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 33. Управителният съвет се състои от 9 лица - членове на сдружението.

Чл. 34. Управителният съвет се избира за срок от 3 години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено.

Чл. 35. Управителният съвет:

1. представлява сдружението и определя обема на представи­телната власт на членовете си;

2. Избира Председател на сдружението с обикновено мнозинство от състава на УС

3. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

4. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на този Устав;

5. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;

6. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;

7. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително тази в обща полза, и носи отговорност за това;

8. определя адреса на сдружението;

9. приема правила работата си;

10. взема решения по всички други въпроси, освен тази които са от компетентността на общото събрание на сдружението.

Чл. 36. Заседанията на управителния съвет се свикват от председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на 2 месеца, както и по писмено искане на 1/3 от неговите членове. Ако председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове.

Чл. 37. (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече половината от членовете на управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна връзка или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

(2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на управителния съвет.

(3) Относно протоколите за заседанията на управителния съвет прилагат разпоредбите на чл. 32.

Чл. 38. Заседанията се ръководят от председателя на управителния съвет, а в негово отсъствие - от избран от управителния съвет негов член.

РЕШЕНИЯ

Чл. 39. Управителният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство присъстващите, а тези по чл. 31, т. 3 и 6 и чл. 14, ал. 2 от ЗЮЛНЦ - с мнозинство от всички членове.

КОНТРОЛ

Чл. 40. Всеки заинтересуван член на сдружението може да осигури пред общото събрание решение на управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, този Устав или предходно решение на общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, на не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 41. Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на сдружението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 42. Управителният съвет избира от своя състав председател, като с решението си определя неговите функции.

Чл. 43. Председателят има следните функции:

1. Представлява дружеството пред физически и юридически лица в страната и чужбина.

2. С подписа си ангажира банковите сметки на сдружението.

3. За разходи по-големи от определена от управителния съвет сума предварително съгласува с УС.

4. Сключва трудовите договори с утвърдените от УС лица.

5. Контролира дейността на счетоводител, секретар, организатор и друг персонал.

6. Подготвя и внася годишният отчет.

7. Сделки с недвижими имоти председателят може да сключва след решение на УС.

8. Ръководи събранието на УС, организира и контролира дейността на сдружението.

9. При продължително отсъствие или трайна невъзможност да изпълнява задълженията си председателят делегира правата си на друг член на УС.

Чл. 44. Председателят на управителния съвет няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на сдружението.

КЛОНОВЕ

Чл. 45. С решение на общото събрание на сдружението могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на сдружението.

Чл. 46. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейностите, определени с решението на общото събрание за откриването им. Със същото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на управителя.

Чл. 47. Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред управителния съвет на сдружението отчет за дейността на клона и разходваните средства.

Чл. 48. Управителният съвет на сдружението заявява пред съда, в района на който се намира седалището на клона, наименованието, седалището и адреса на сдружението, седалището и адреса на клона, неговия управител и ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства. Заявяването се извършва в 7-дневен срок от датата на решението на общото събрание.

ИМУЩЕСТВО

Чл. 49. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл. 50. Източници на средства на сдружението са имуществените вноски на членовете, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от физически и юридически лица, спонсорство.

Чл. 51. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.

Чл. 52. Всички членове на сдружението дължат годишен членски внос в размер на 12 лв. платим до края на календарната година, като за забава дължи законната лихва.

Чл. 53. При приключване на годишния баланс със загуба общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването й с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

Чл. 54. (1) Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност: издаване на книги, вестници и списания, организиране на курсове и обучение, консултантска дейност, отдаване под наем на имущество на сдружението, рекламна дейност, участие в национални и международни проекти, свързани с дейността на сдружението

(2) Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основна дейност, предвиден в настоящия Устав, и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на сдружението.

(3) Извършването на дейността по алинея първа се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.

(4) Сдружението не разпределя печалба.

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

Чл. 55. (1) Сдружението може безвъзмездно да разходва иму­щество и да осъществява дейността, насочена за реализиране на це­лите, определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ.

(2) За безвъзмездно разходване имуществото на сдружението в полза на лицата по чл. 41, ал. 3 ЗЮЛНЦ общото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички него­ви членове.

(3) Сдружението подбира лицата и начина на тяхното подпома­гане в зависимост от целите и финансовите си възможности съглас­но обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Ин­формацията за реда, по който се извършва подборът, с общодостъп­на и се вписва в централния регистър.

(4) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. З ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.

ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ

Чл. 56. (1) В срок до края на м. февруари на всяка година управителният съвет съставя годишен счетоводен отчет и го предоставя за заверка на лицензиран експерт-счетоводитсл.

(2) В същия срок изготвя доклад за дейността на сдружението със съдържанието по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ.

(3) В срок до 31 май на всяка година управителният съвет заявява за вписване в централния регистър за вписване и представя заверен годишен счетоводен отчет, доклада си по предходната алинея и другите предвидени в чл. 46, ал. 2 ЗЮЛНЦ документи.

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 57. Общото събрание и управителният съвет на сдружението водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили протоколите удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 58. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Чл. 59. Сдружението се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. по решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл. 13, ал. 1, т. ЗЗЮЛНЦ.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 60. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2) Ликвидацията се извършва от управителния съвет, а в случаите на чл. 13, ал. 4 и чл. 14, ал. З ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от окръжния съд по седалището.

(3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото и едва след това на недвижимото имущество на сдружението. Той няма право по какъвто и да е начин да прехвърля имущество на лицата по чл. 43, ал. 2 ЗЮЛНЦ.

Чл. 61. (1) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено да извършва общественополезна дей­ност със същата или близка на сдружението нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на об­щината по седалището на прекратеното сдружение.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този Устав с приет на Общо събрание на Хомеопатично общество, проведено на 12.05.2001 г.

§ 2. Списъкът на присъстващите членове, подписали Устава да се счита неразделна част от този Устав.

§ 3. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тъл­куването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпо­редбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпо­редбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се за­местват по право от повелителните му правила.