Моля, прочетете правилата за ползване на уеб сайта.

Уеб сайтът http://www.bghomeopathy.eu е собственост на Сдружение "Хомеопатично общество".

Българското хомеопатично общество е изключителен собственик на идеята и осъществяването на сайта. Като посетител/потребител Вие имате право да разглеждате уеб страниците на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на Българското хомеопатично общество за това. Българското хомеопатично общество прави всичко възможно да публикува полезна, сигурна, коректна и актуална информация за своите потребители, но е възможно някои от уеб страниците да съдържат технически или други по обективни причини грешки. Българското хомеопатично общество не може да гарантира непрекъснатостта на достъпа до всички страници и си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. Българското хомеопатично общество си запазва правото да променя правилата и условията за ползване на http://www.bghomeopathy.eu без предварително известяване. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта.

С използването на http://www.bghomeopathy.eu, считаме, че приемате и сте запознати с правилата за ползване на уебсайта.

Общи условия

ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В сила от: 25.05.2018 г.

Последна версия: 25.05.2018 г.

1. Какво представляват личните данни?
Личните данни са информация, която пряко или косвено Ви идентифицира като физическо лице, като косвено означава тогава когато бъде комбинирана с друга информация като например Вашето име, пощенски адрес, адрес на електронна поща (email), телефонен номер и др.под.

2. Как обработваме Вашите лични данни?
Ние от Сдружение „Хомеопатично общество“ (администраторът на сайта www.bghomeopathy.eu) ще използваме Вашите лични данни единствено за целите на отговор на Вашите въпроси и запитвания, отправени чрез контактната форма на www.bghomeopathy.eu Не събираме и не обработваме повече или други видове лични данни отколкото са ни необходими за изпълнение на така посочената цел. Ще използваме личните данни само така, както е посочено в настоящата политика, освен ако сте ни дали Ваше изрично съгласие за друг вид употреба на личните Ви данни.

3. Кои Ваши лични данни обработваме ние?
За изпълнение на посочените в тази политика цели, ние ще обработваме следните Ваши категории лични данни:
(1) собствено, бащино и фамилно име;
(2) ЕГН
(3) Образование, квалификация
(4) телефон;
(5) електронна поща (e-mail);
Изброените категории лични данни са само такива, които Вие ни предоставяте при отправяне на запитване към нас чрез контактната ни форма. При това положение, ние ще обработваме такъв тип лична информация, каквато Вие ни предоставите в писмото Ви до нас, като прилагаме всички нужни технически и организационни мерки за осигуряване на сигурността на тази информация.
Целите, за които ще обработваме личните Ви данни, са следните: отговори на Ваши запитвания, сторени през формата за контакти, за уведомяването Ви за наши мероприятия,семинари,конференции, обучения.
От нас може да се изисква да обработваме и съхраняваме лични данни на законови основания и за постигане на нормативно съответствие като например за предотвратяване, установяване или разследване на престъпление, предотвратяване на загуба, измама или друг вид финансови злоупотреби.

4. Използване на Началната страница на www.bghomeopathy.eu:
Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага и при ползването от Ваша страна на нашия уебсайт (www.bghomeopathy.eu) със следните механики и характеристики, свързани със защитата на лични данни.
Уебсайтове на трети страни: За удобство на нашите посетители, този портал съдържа връзки към различни уебсайтове и facebook страници, които не са свързани, контролирани или управлявани от нас. Политиките и процедурите, които описваме тук, не се прилагат за тези уебсайтове. Не носим отговорност за сигурността или защитата на никакви данни, събрани от тези трети страни. Съветваме Ви да се свържете директно с тези уебсайтове за информация относно техните политики за защита на данни.
В случай че е налице препратка към страници, контролирани и управлявани от нас, то същите имат свои собствени политики за обработка и защита на личните данни, които ще намерите на адреса на съответния уебсайт.

5.На кого споделяме личните Ви данни:
Няма да разкриваме Вашите лични данни на трети страни, с изключение на публични органи, когато това се изисква по закон. Така например,Сдружение „Хомеопатично общество“ ще уважи молбите на съдилища, административни и други публични държавни или общински органи, които може да включват и подобни органи на държавна или общинска власт.
Няма да предаваме Вашите лични данни, нито каквато и да било информация, която може да Ви касае, извън територията на Република България.

6. Обработване на лични данни на деца:
Сдружение „Хомеопатично общество“не събира и не обработва лични данни на деца под 16-годишна възраст, освен със съгласието на родител или настойник съгласно приложимото местно законодателство. Ако научим, че случайно са били събрани лични данни на дете, своевременно ще изтрием въпросните данни.

7. Обработване на специални категории лични данни („чувствителни“ данни):
Сдружение „Хомеопатично общество“ не обработваме т.нар. специални категории лични данни, а именно: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.
Изключение от горното правило може да има в случаите, когато Вие самите ни предоставите такава информация за Вас.

8. Сигурност на данните Ви:
Сдружение „Хомеопатично общество“се отнася сериозно към сигурността на Вашите лични данни. Прилагаме подходящото ниво на защита и за тази цел сме разработили разумни физически, електронни и технически процедури, за да пазим данните, които събираме, от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни. Достъп до Вашите лични данни се разрешава единствено на тези служители и доставчици на услуги на принципа на необходимост от информация за служебни цели или които се нуждаят от нея за изпълнение на своите служебни задължения (need-to-know basis).

9. Какви са Вашите законови права?
Като субект на данни Вие имате специфични законови права, свързани с личните данни, които събираме от Вас. Това се отнася за всички дейности по обработване, които Сдружение „Хомеопатично общество“извършва предприема с Вашите лични данни и които са изброени по-горе. Сдружение „Хомеопатично общество“уважава вашите индивидуални права и ще отговори на Вашите въпроси по адекватен начин.
Списъкът, който следва, съдържа информация за Вашите права, възникващи от приложимите закони за защита на данни:
Право на коригиране: Имате право на коригиране на личните данни, които Ви касаят. Полагаме разумни усилия за това личните данни на наше разположение и под наш контрол, които редовно се обработват, да са точни, пълни, актуални и релевантни, основани на последната налична ни информация.
Право на ограничаване: Имате право на ограничаване на обработването на Вашите лични данни, ако:

 • оспорите точността на Вашите лични данни за срока, от който се нуждаем за да проверим точността им,
 • обработването е неправомерно и поискате ограничаване на обработването вместо изтриване на Вашите лични данни,
 • повече не се нуждаем от Вашите лични данни, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на права и законни интереси, или
 • възразите срещу обработването в очакване на проверка дали нашите законни интереси имат преимущество пред Вашите.

Право на достъп:Имате право да ни помолите за информация за личните данни за Вас, които съхраняваме, включително информация относно това с какви категории лични данни разполагаме или контролираме, за какво се използват.
Право на изтриване: Имате право на изтриване на Вашите лични данни, ако:

 

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • имате право да възразите срещу по-нататъшно обработване на Вашите лични данни (вижте по-долу) и упражните това си право на възражение срещу обработването;
 • обработването се основава на Ваше съгласие, Вие оттеглите това съгласие и няма друго законово основание за обработването;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

освен ако обработването е необходимо по следните причини:

 

 

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване от наша страна;
 • в частност, за целите на архивирането в обществен интерес;
 • за установяването, упражняването или защитата на права и законни интереси.

Право на възражение: Може да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни във връзка с Вашата конкретна ситуация. В такъв случай, прекратяваме обработването на Вашите лични данни, освен ако докажем, че съществуват убедителни законови основания, които имат предимство пред интересите Ви, или за установяването, упражняването или защитата на права и законни интереси. Ако възразите срещу обработването, моля, уточнете дали желаете изтриване на Вашите лични данни или ограничаване на обработването от наша страна.
Право на подаване на жалба: В случай на предполагаемо нарушение на приложимите за защита на личните данни закони, може да подадете жалба до надзорния орган за защита на личните данни във Вашата държава на местопребиваване или по място на предполагаемото нарушение. В Република България този орган е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД).

Допълнителна информация, нужна за реализиране на правата Ви:

 

 

Срок: Ще се опитаме да изпълним Ваше искане за упражняване на права или изискване на информация от нас, касаеща личните Ви данни, в срок от 30 (тридесет) дни, като този срок може да бъде удължен поради специфични причини, свързани с конкретното законово право, или поради сложността на Вашето искане.


Ограничаване на достъпа: В определени ситуации може да нямаме възможност да Ви дадем достъп до всички или част от Вашите лични данни поради законови разпоредби. Ако откажем Вашето искане за достъп, ще Ви съобщим причината за този отказ.
Невъзможност за идентификация: В някои случаи може да нямаме възможност да проверим Вашите лични данни въз основа на идентификаторите, предоставени във Вашето искане. В подобни случаи, когато не можем да Ви идентифицираме като субект на данни, нямаме обективната възможност да изпълним искането Ви за упражняване на Вашите законови права така, както е посочено в този раздел, освен ако не ни предоставите допълнителна информация, която да ни позволи да Ви идентифицираме.
Упражняване на Вашите законови права: За да упражните своите законови права, моля, свържете се с нас на посочените в края на тази политика адреси.

 

 

 

 

10. Съхраняване на Вашите лични данни:

В общия случай ще съхраняваме личните данни, които сте ни предоставили за целите на получаване на актуална информация за нашите мероприятия.

 

 

 

 

11. Промени в настоящата политика:

Запазваме си правото да променяме нашите практики за защита на данните и да обновяваме и изменяме настоящата политика по всяко време. По тази причина Ви приканваме редовно да правите справки с политиката. Настоящата политика за защита на данните е актуална към датата на „последна редакция“, която е посочена най-отгоре на тази страница.

 

 

 

 

12.Данни за контакт:

Данните на администратора на лични данни са: Сдружение „Хомеопатично общество“, ЕИК………., със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. ….., район , ул. представлявано от председателя на Управителния съвет Станка Лулчева Михалкова.
Моля, отправяйте своите запитвания относно защитата на данни и всякакви молби относно упражняването на Вашите законови права на нашия имейл или от формата за контакт.

 

 

 

Политика за поверителност

Уважаеми членове на Сдружение „Хомеопатично общество“,


Бихме желали да Ви информираме за настъпили нови промени в правната уредба на личните данни, които ще се отразят на начина, по който обработваме Вашите лични данни:
От 25-ти май 2018 година във всички държави членки на Европейския съюз, включително и в Република България, започна да се прилага пряко т.нар. Общ регламент за защита на личните данни /ОРЗД/, чието пълно наименование е Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Сдружение „Хомеопатично общество“ разполага със следните Ваши лични данни: трите имена, адрес,телефон и имейл за контакт. Същите са дадени напълно доброволно от Вас на организирани от нас семинари и други публични мероприятия.

Ще използваме личните Ви данни единствено за целите да получавате за Ваши нужди следния тип информация:

 • Информация за организирани от нас събития;
 • Информация за наши и международни семинари;
 • Покана за участие в обучителни програми и в събития, организирани от наши партньори.


Моля да имате предвид, че не предаваме личните Ви данни на каквито и да било трети лица и не обработваме лични данни, различни от изброените по-горе и предоставени доброволно от Вас самите.

Ние от Сдружение „Хомеопатично общество“, в качеството си на Администратор на личните Ви данни, поемаме ангажимента да се съобразим с изискванията в процеса на обработване на лични данни, наложени от Регламента, и Ви гарантираме пълна поверителност на предоставените данни и целите, за които ги използваме.

Като субект на данни Вие имате специфични законови права, свързани с неприкосновеността на Вашите лични данни.

Сдружение „Хомеопатично общество“, уважава вашите индивидуални права и ще отговори на Вашите въпроси по адекватен начин и в рамките на срок от 30 дни от датата на запитването Ви.

Новият Регламент Ви предоставя редица ново поколение права, като например:

 • право да изискате достъп до личните си данни от нас, включително да искате информация с какви Ваши лични данни разполагаме към даден момент;
 • право да искате тяхното коригиране, ако са неточни или непълни, право да възразите срещу обработването им, ако считате, че ние не ги обработваме в рамките на позволеното от закона;
 • право на преносимост на данните Ви;
 • други, за които ще откриете информация в нашата Политика за поверителност на поддържания от нас сайт

В случай, че не желаете да получавате повече информация от нас, можете по всяко време да се отпишете от списъка ни, като ни информирате за това. Ние незабавно ще реагираме на Вашето искане и ще бъдете отписани от списъка на получатели на информация от нас.

Благодарим за разбирането Ви и Вашата подкрепа!
Управителния съвет на Сдружение „Хомеопатично общество“.